• Wydanie nr 18/04/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łęczyca, Woj. Łódzkie
  • Cena: 1 220 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 145.00 m 2
Wydanie nr 17/10/2013 z dnia 17 października 2013 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Łęczycki jako organ reprezentujący Skarb Państwa

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

(b. zakład karny) położonej w Łęczycy przy ul. Pocztowej 12,

powiat łęczycki, województwo łódzkie

Właściciel – Skarb Państwa

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 740/5 o pow.5620 m2 (zabudowana), dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy, prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1Y/00003832/5,

- nr 740/3 o pow.2767 m2 (niezabudowana), dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy, prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr LD1Y/00012122/1.

Nieruchomości zlokalizowane są na terenie położonym w niedalekiej odległości od ścisłego centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 1, która jest główną trasą prowadzącą z Łodzi w kierunku Gdańska.

Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dojazd drogą utwardzoną. Teren wyposażony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, telefoniczną. Centralne ogrzewanie z lokalnej kotłowni umieszczonej w sąsiednim budynku.

 

Działka nr 740/5

Teren działki ogrodzony- ogrodzenie murowane. Wjazd na nieruchomość poprzez bramę murowaną. Część terenu utwardzona trylinką, część stanowi nawierzchnię betonową.

Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków:

1. Budynek byłego zakładu karnego (dawny klasztor Ojców Dominikanów) - jest to obiekt wolnostojący dwupiętrowy, z poddaszem użytkowym i częściowym podpiwniczeniem.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 1164,45 m2,

- powierzchnia użytkowa - 3145,00 m2,

- kubatura - 12 000,00 m3.

Zestawienie powierzchni całkowitej poszczególnych kondygnacji:

piwnice – 113,56 m2, parter - 755,65 m2, I piętro - 850,56 m2, II piętro - 893,25 m2.

Obiekt obecnie nie użytkowany, poprzednio wykorzystywany jako koszarowy – cele dla więźniów i części biurowe na parterze.

Najstarsza część budynku powstała na przełomie XII i XIV wieku jako klasztor i kościół Dominikanów. Budynek klasztorny spłonął w XVII wieku a nowy wzniesiony od strony północnej wykorzystywał jako ścianę wschodnią miejskie fortyfikacje. Do klasztoru i kościoła dobudowano mury obronne, do których dobudowano następnie obecną bryłę budynku. Bardzo zbliżony kształt budynku do obecnego, istniał już w końcu XVIII wieku. Klasztor wraz z kościołem w roku 1799 został zamieniony przez władze pruskie na więzienie. Obecnie obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa łódzkiego po numerem A/72 z dnia 13 marca 1961 r.

2. Budynek kuchni -

obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, na niewielkim fragmencie piętro-strażnica, dobudowany do sąsiadujących budynków gospodarczych i wartowni., pow. zab. - 156,71 m2,

Ściany murowane z cegły pełnej, ceramicznej. Strop drewniany, konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu – papa na lepiku.

3. Budynek kotłowni i warsztatów -

obiekt parterowy murowany, bez podpiwniczenia, poddasze nieużytkowe, pow. zabudowy –228,99 m2,

Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, ceramicznej. Pokrycie dachu – papa na lepiku.

4. Budynek wartowni

Obiekt parterowy murowany, w części przeznaczony na biura, bez podpiwniczenia, z częściowym poddaszem gospodarczym, powierzchnia zabudowy: - 236,19 m2,

Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, ceramicznej, dach kryty papą.

5. Budynek strażnika -

pełniący funkcję schronienia dla strażnika - powierzchnia zabudowy – 10,11 m2,

 

Działka nr 740/3

Przylegająca od północy do działki nr 740/5. Teren niezabudowany, kształt regularny, teren płaski. Sieć energetyczna, gazociągowa, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania, terenu obejmującego działki nr 740/3 i 740/5.

Miasto Łęczyca nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 740/5 i 740/3.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca, zatwierdzonym Uchwałą Nr 276/XXXIX/2001 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 października 2001 r., teren działek: nr 740/5 i nr 740/3 objęty jest strefą urbanizacji – tereny zabudowane, dla których ustalono: adaptacje istniejącej zabudowy z dopuszczeniem modernizacji i wymiany budynków. Zabudowa rezerw terenowych. Przedmiotowe działki objęte są strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej; obowiązują odpowiednie warunki ochrony i realizacji zabudowy oraz kontroli wojewódzkiego konserwatora zabytków. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Miasto przystąpiło do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Łęczycy, w tym działek nr 740/5 i 740/3, dla których w projekcie planu teren oznaczono symbolem 18U, dla którego przewiduje się następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe – usługi kultury, oświaty, szkolnictwa, turystyki, administracyjno-biurowe, kultu religijnego, gastronomii,

2) przeznaczenie uzupełniające- zieleń, parkingi,

3) zachowanie budynku dawnego klasztoru dominikanów, wpisanego do rejestru zabytków,

4) zagospodarowanie terenu w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

Zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, przyszli nabywcy obiektu winni, przed przystąpieniem do przetargu, przedłożyć Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, do zaopiniowania, wstępny własny program odnośnie sposobu użytkowania budynku.

Powyższy program, opracowany w formie opisowej, winien zawierać informacje dotyczące: przeznaczenia obiektu, terminu przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej na remont, przewidywany wstępny termin przystąpienia przez przyszłego nabywcę do remontu obiektu itp.

 

 

Cena wywoławcza w III przetargu wynosi 1.220.000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy).

Na cenę nieruchomości składają się kwoty:

1) 924.600,00 zł (za dz. nr 740/5 zabudowaną)

2) 295.400,00 zł + należny podatek vat (za dz.nr 740/3 niezabudowaną)

III Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r.(wtorek) o godzinie 10.00-tej w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleja Jana Pawła II 1a, pokój nr 5.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.122.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa tysiące) oraz przedłożenie uzgodnień dokonanych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach ul.Trzcińska 18.

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 11 grudnia 2013 roku na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy: BS Poddębice Oddział Góra Świętej Małgorzaty Filia w Łęczycy nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101 z zaznaczeniem „ przetarg - b. zakład karny”.

Dowód wniesienia wadium wraz z uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programem zagospodarowania zabytkowego budynku, uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne- poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub poprzez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa. Osoba przystępująca do przetargu, będąca cudzoziemcem w rozumieniu art.1 ust.2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn.zm.), zobowiązana jest przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art.1.ust.1).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Zawarcie umowy notarialnej nastąpi z nabywcą wyłonionym w przetargu. Oferent, który przetarg wygrał, jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy BS Poddębice Oddział Góra Św. Małgorzaty Filia w Łęczycy nr 72 9263 0000 0600 7652 2006 0101 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Starosta Łęczycki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, bez podania przyczyn.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy pod numerem tel.(24) 388 7222.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy Aleje Jana Pawła II 1a pokój nr 1, tel.(24) 388 7204.

 

Łęczyca, dnia 08 października 2013 r.

Lokalizacja